[pl] polski[en] English

Politechnika Łódzka :: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki :: Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Przyrządy i układy mocy

Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 4

Wykład (stacjonarne)

Materiały

Prof. Napieralski udostępnia prezentację wykładową bezpośrednio jednej osobie z roku.

Zasady organizacji i uczestnictwa w kolokwiach

 1. W przeciągu każdego roku akademickiego kolokwium wykładowe z PiUM organizowane jest pięciokrotnie:
  • termin 1 – w terminie określonym przez prof. Napieralskiego;
  • terminy 2 i 3 – między ogłoszeniem wyników poprzedniego terminu a końcem bieżącej sesji egzaminacyjnej (w miarę możliwości terminy wybierane w drodze głosowania zainteresowanych);
  • terminy 4 i 5 – w kolejnej sesji egzaminacyjnej (terminy ogłaszane na tydzień przed początkiem sesji).
  Niezależnie od zwyczajowego nazewnictwa, zgodnie z programem studiów i kartą przedmiotu kolokwium zaliczeniowe nie stanowi egzaminu w rozumieniu regulaminu studiów. Oznacza to między innymi, że termin 1 nie jest „terminem zerowym”, o którym mowa w § 19.5 regulaminu studiów.
 2. Konkretne daty oraz opcje do wyboru w głosowaniach są podawane wyłącznie w sekcji Ogłoszenia poniżej. Studenci nie posiadający zaliczenia są zobowiązani do śledzenia tych ogłoszeń.
 3. Indywidualne zaliczanie kolokwium w innych terminach nie jest możliwe oprócz udokumentowanych ważnych przyczyn losowych.
 4. Podczas kolokwium:
  • zgodnie z § 15.5 regulaminu studiów, uczestnik kolokwium może zostać poproszony o okazanie legitymacji studenckiej;
  • praca musi być napisana trwałym atramentem (np. piórem, długopisem czy cienkopisem, a nie ołówkiem lub kredką) w kolorze niebieskim lub czarnym;
  • wyniki liczbowe muszą być podane w formie dziesiętnej, stąd niezbędny może być kalkulator;
  • obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń posiadających pamięć obrazu, dźwięku lub tekstu, w tym telefonów komórkowych i kalkulatorów programowalnych, niezależnie od sposobu i celu ich wykorzystania.
 5. Osobą odpowiedzialną za organizację terminów 2-5 jest kierownik laboratorium.
 6. Do terminów 2 i 3 może przystąpić każdy student. Oceną końcową będzie najwyższa spośród uzyskanych na poszczególnych terminach.
 7. Kolokwia w terminach 2-5 trwają 90 minut. Forma kolokwium i charakter pytań obliczeniowych pozostają bez zmian jak na terminie 1, natomiast występują również pytania teoretyczne. Stopień trudności pytań na kolejnych terminach jest narastający. Obowiązujący zakres materiału podany jest w sekcji Zakres poniżej; może on być corocznie aktualizowany w dniu ogłoszenia terminu 2.

Zakres

Głosowanie na terminy

W podanym niżej terminie należy wysłać ze swojego uczelnianego konta poczty elektronicznej do kierownika laboratorium wiadomość zawierającą tylko następujący tekst (dokładnie taki) w polu Temat (dla przedmiotu PiUM):

PiUM wykład termin + numer terminu (2, 3 lub 4) + data, na którą się głosuje (spośród podanych niżej)

Przykład: PiUM wykład termin 3 15.2.2009 lub PDS lecture sitting 3 15/2/2009 (zależnie od przedmiotu)

Głosy są zliczane automatycznie przez komputer, który zignoruje wiadomości nie spełniające powyższych wymagań.

Ogłoszenia o kolokwiach – PiUM

Wyniki kolokwiów ogłaszane są w ciągu tygodnia od dnia, w którym się odbyły.

Ogłoszenia o kolokwiach – PDS

Test results are announced in a week’s time from the date they have been held on.

Bieżące wyniki zaliczenia wykładu

Zasady poprawiania oceny 2½

[do góry]

Ostatnia aktualizacja: pon 30.4.2018 13.58