Podstawy programowania - elektronika i telekomunikacja sem. II

Ocena

Ocena końcowa jest oceną z laboratorium, wystawianą na podstawie średniej ważonej z oceny z prac domowych i ewentualnych kolokwiów na laboratoriach. Każda z prac domowych jest oceniana w skali od 0 do 100%. Termin na wykonanie pracy domowej to dwa tygodnie, prace oddawane po tym terminie mogą być ocenione na maksymalnie 60%, prace nie są przyjmowane do oceny po upływie sześciu tygodni. Podczas oddawania pracy domowej sprawdzana jest samodzielność jej wykonania. Nieumiejętność odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych fragmentów programu uważana jest za dowód niesamodzielnej pracy. Prace wykonane niesamodzielnie oceniane są na 0% bez możliwości poprawy. Poniższa tabela przedstawia odwzorowanie średniej ważonej ocen na ocenę końcową.

Materiały wykładowe

Odnośniki

Literatura