[pl] polski[en] English

Politechnika Łódzka :: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki :: Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Przyrządy i układy mocy

Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 4

Instrukcje i materiały

Kolejne instrukcje i materiały są publikowane dopiero wówczas, gdy jest to możliwe i potrzebne. W zakresie przygotowania do ćwiczenia, obowiązuje wersja dostępna na niniejszej stronie na 6 dni przed datą wykonania ćwiczenia (np. dla zajęć odbywających się we wtorek – wersja opublikowana w poprzednią środę lub wcześniej).

Do wykonania ćwiczenia (zawartość części C i D) zalecana jest zawsze najnowsza wersja, gdyż może ona zawierać zmiany i uzupełnienia ułatwiające wykonanie.

Numery wersji składają się z 3 liczb. Zmiana na 1. pozycji oznacza całkowitą zmianę tematyki, przebiegu ćwiczenia lub badanego układu. Zmiana na 2. pozycji oznacza częściową zmianę przebiegu ćwiczenia – znacząco mogła się zmienić numeracja punktów, zawartość sprawozdania, zakres kolokwium. Zmiana na 3. pozycji oznacza drobne poprawki bez znaczącego wpływu na wykonanie ćwiczenia (wyeliminowane mogły zostać niejasności i błędy, dzięki czemu wykonanie ćwiczenia powinno być łatwiejsze).

Gwiazdki w instrukcjach (oprócz ćwiczenia 7) oznaczają zadania lub fragmenty zadań nie wymagane do zaliczenia ćwiczenia, ale mające wpływ na ocenę (patrz Regulamin zajęć laboratoryjnych dostępny na stronie Zajęcia laboratoryjne).

Wprowadzenie

Instrukcja 0 ma na celu wprowadzenie w elektronikę mocy. Zebrano w niej i usystematyzowano wiadomości, które normalnie są rozproszone w wielu różnych źródłach (w tym obcojęzycznych). Jej pierwsza część, obejmująca rodzdziały 1–3, dotyczy układów, czyli przekształtników elektronicznych. Część druga, obejmująca rozdziały 4–7, dotyczy przyrządów, czyli półprzewodnikowych przyrządów mocy.

W instrukcji tej zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia i zagadnienia, bez których zrozumienie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych może być trudne. Z tego względu zalecamy przeczytanie jej w całości (można pominąć wyprowadzenia i ewentualnie wrócić do nich, gdyby ostateczne konkluzje były niezrozumiałe). Z częścią pierwszą najlepiej zapoznać się podczas wykonywania ćwiczenia 2, zaś z częścią drugą – ćwiczenia 1 (można pominąć: par. 5.1–5.3, gdyż zawierają wiedzę podawaną szczegółowo na wykładzie, oraz par. 5.4 i 6.3 jako dużo mniej istotne.

Instrukcji 0 nie należy się uczyć na pamięć. Tylko kilka wybranych zagadnień, wyszczególnionych na końcu odpowiednich instrukcji, stanowi materiał do kolokwiów po ćwiczeniach 2 i 1.

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 3

Ćwiczenie 6

Ćwiczenie 4

Ćwiczenie 5

Ćwiczenie 7

[do góry]